Privacy Statement

tarieven

Privacy  Statement

Deze Privacy verklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Advocaten PaesenNeyensDirckx, KBO 0543.761.016, gevestigd te B 3960 Bree, Kloosterpoort 21 (hierna het Kantoor), verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op koen.paesen@paesenneyens.be en bert.neyens@paesenneyens.be.

Voor bijkomende informatie over privacy en bescherming van data kan u terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel Privacycommissie genoemd) via de link : https://www.privacycommission.be/nl.

Door deze privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Art. 1
​​​​​​​Algemeen

Het Kantoor leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na.

Tevens stelt het Kantoor zich middels huidige privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens alsook met het Wetboek van Economisch Recht (WER).

Art. 2  Verwerkingsdoeleinden

Het Kantoor verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Art. 3  Persoonsgegevens

3.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
​​​​​​​
 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres. 
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding) 
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres; 
 • Categorie 4: via cookies; 
 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling; 

3.2. het Kantoor kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
 • door gebruik van cookies (zie onderstaand); 
 • tijdens uw registratie en gebruik van de Website; 

3.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie infra .

Art. 4
​​​​​​​Doeleinden en rechtsgrond(en) van de verwerking

4.1. Algemene doeleinden:

Het Kantoor zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van het Kantoor om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; 
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; 
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming (het ondertekenen van de advocatenovereenkomst of aanvaarden van onze algemene voorwaarden geldt als expliciete toestemming). 
 • Categorie 4: met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming (het ondertekenen van de advocatenovereenkomst of aanvaarden van onze algemene voorwaarden geldt als expliciete toestemming). 
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. 

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

4.2. Direct marketing en google analytics: De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan het Kantoor uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot het Kantoor, haar producten en/of diensten. Het Kantoor kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door het Kantoor bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door zich uit te schrijven (via de link). Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Indien het Kantoor gebruik maakt van Google Analytics geeft zij geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt het Kantoor te weten hoe haar website en eventuele apps gebruikt worden en kan zij deze verbeteren. Google Analytics informatie: Privacybeleid - Afmelden.

4.3. Doorgifte aan derden: Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van het Kantoor geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Het Kantoor zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

​​​​​​​4.4. Wettelijke vereisten: In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat het Kantoor uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.

Artikel 5
Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen het Kantoor en U en alleszins gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen

Art. 6 Aansprakelijkheid

6.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat het Kantoor van Uw persoonsgegevens maakt.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan het Kantoor. Daarnaast heeft U steeds het recht om het Kantoor te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

6.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door het Kantoor verwerkt worden te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om ten allen tijde die toestemming in te trekken. 6.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door het Kantoor daartoe te contacteren, hetzij per e-mail (zie hoger), per post naar het Kantoor (zie hoger) of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

6.7. Automatische beslissingen en profilering: De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profilering (de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarmee persoonlijke aspecten van personen worden geëvalueerd om voorspellingen over die personen te doen) en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
​​​​​​​
6.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Art. 7
​​​​​​​Opzegging samenwerking

7.1. Het Kantoor heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan het Kantoor aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8
​​​​​​​Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers/medewerkers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en medewerkers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 9
Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Art. 10
​​​​​​​
Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van het Kantoor en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door het Kantoor gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden via volgende pop-up :

Pop-up Cookie-waarschuwing:
Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen. Meer info in ons Cookiebeleid.
<Ik ga akkoord> <Ik ga niet akkoord> <Meer info>

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met het Kantoor op, hetzij per e-mail, per post, of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.