Algemene Voorwaarden

tarieven

Algemene Voorwaarden

Art. 1
​​​​​​​Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Het beroep van advocaat is onderworpen aan dwingende regels, vervat in het Ger.W., en aan de regels van de Vlaamse Orde van Advocaten en de Orde van Advocaten te Tongeren. 
 2. De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst. Hij garandeert in geen enkel geval het tot stand komen van een bepaald resultaat. De verbintenis van de advocaat is een inspanningsverbintenis.
  • Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door de Cliënt, op welke wijze ook, aan de Advocaten PaesenNeyensDirckx,  met kantoren te B 3960 Bree, Kloosterpoort 21, KBO 0543.761.016 verder het Kantoor genoemd, werden en/of worden toevertrouwd en waarbij de Cliënt of diens rechtsopvolgers aan het Kantoor opdracht en mandaat gaven en/of geven tot het verrichten van alle werkzaamheden in het kader van de behandeling van de gegeven opdracht.

 3. Het staat het Kantoor vrij om, behoudens andersluidende afspraak met de Cliënt, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem aangewezen advocaat en/of medewerker. Deze voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven. 
 4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 

Art. 2
​​​​​​​Honorarium en vergoedingen

 1. De Cliënt is aan het Kantoor een honorarium (ereloon), alsmede vergoeding voor de gemaakte kantoorkosten verschuldigd, overeenkomstig de bij het Kantoor gebruikelijke tarieven, berekeningsmethode en werkwijzen zoals hierna bepaald. Het Kantoor is terzake onderworpen aan de regels van het Ger.W. (Art. 449 Ger.W.), aan de reglementen van de Vlaamse Orde van Advocaten en de Orde van Advocaten te Tongeren en aan de Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 betreffende de BTW. De Cliënt zal tevens instaan voor de betaling van de gerechtskosten.
 2. Het Kantoor zal, eventueel, aan de Cliënt om betaling van één of meerdere voorschotfacturen verzoeken. Wanneer het Kantoor geen voorschotfactuur heeft overgemaakt is dit op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt. De Cliënt zal steeds tussentijdse afrekeningen ontvangen in de vorm van facturen die betrekking hebben op gepresteerde diensten in een bepaalde periode. Na afhandeling van een opdracht zal de Cliënt een eindfactuur ontvangen.
 3. Het Kantoor heeft het recht om, voorafgaandelijk aan het opmaken van een factuur, betalingsverzoeken te sturen aan de Cliënt. Na betaling van voornoemd verzoek zal de Cliënt een factuur (voor voldaan) ontvangen.
 4. Alle betalingsverzoeken/facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen vanaf factuurdatum, tenzij anders vermeld. 
  • Het ereloon zal worden berekend op basis van een uurtarief van minimum € 135,00 excl. BTW (21 %) bedraagt. De tijdsduur die in rekening zal worden gebracht is deze die door het Kantoor daadwerkelijk werd besteed aan de behandeling van het dossier. Indien uitdrukkelijk overeengekomen kan het uurtarief verhoogd worden.

 5. Onder de term gerechtskosten dienen zowel de diverse gerechtskosten (rolrechten, expeditierechten, e.d.) alsook de gerechtsdeurwaarderkosten (dagvaarding, beslag, gedwongen uitvoering, e.d.) verstaan. De door het Kantoor vooruitbetaalde gerechtskosten worden doorgerekend aan de Cliënt.
 6. De kosten van de gerechtsdeurwaarder en de gerechtskosten zijn ten laste van de Cliënt wanneer deze als de in het ongelijk gestelde partij wordt aangewezen of ingevolge een andersluidende overeenkomst. 
 7. Onder de term kantoorkosten worden deze kosten verstaan die gemaakt worden binnen het kantoor (kantoormateriaal, secretariaat, postzegels, verplaatsingsonkosten, kopiename, telefoon, telefax, e-mail, e.d.). Voormelde kosten worden aan de Cliënt doorgerekend aan een forfaitaire prijs van € 11,00 per getypte pagina, € 0,40 per kopie en € 0,65 per km (excl. 21 % BTW). 
 8. Wanneer de opdracht een loutere invordering betreft (o.a. IOS) gelden forfaitair vastgestelde bedragen.
 9. Tevens bestaat voor BTW-plichtigen de mogelijkheid een abonnement met het Kantoor af te sluiten waarbij maandelijks een vast (overeengekomen) forfait wordt aangerekend ter vergoeding van een aantal vooraf overeengekomen prestaties.
 10. Ook is het mogelijk voor een bepaald dossier een vaste prijs af te spreken waarbij de kosten en erelonen inbegrepen zijn met betrekking tot een welomschreven opdracht/procedure.
 11. De aangerekende provisie/ereloon dient steeds betaald te worden binnen de door het Kantoor opgegeven betalingstermijn.

Art. 3
​​​​​​​Medewerking en bereikbaarheid van de Client:

 1. De Cliënt dient spontaan alle met zijn zaak verbonden informatie onmiddellijk te verstrekken aan het Kantoor en er voor zorg te dragen dat hij correcte medewerking verleent aan het verloop van het dossier en bereikbaar is voor het Kantoor, rekeninghoudend met het eventueel spoedeisende karakter van de tussenkomst van het Kantoor. 
 2. Indien de Cliënt voor de behartiging van de zaak de noodwendige medewerking niet verleent, en/of niet voldoende bereikbaar blijkt te zijn voor het Kantoor, staat het het Kantoor vrij om voor de Cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien. 
 3. De Cliënt is gehouden het Kantoor onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 
 4. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan het Kantoor verstrekte gegevens, informatie en stukken. 

Art. 4
​​​​​​​Intellectuele rechten

 1. Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die het Kantoor bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken, komen toe aan het Kantoor, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. 
 2. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming van het Kantoor, is het de Cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren of eender welke wijze. 

Art. 5
Communicatie met het Kantoor

Indien de Cliënt aan het Kantoor informatie of stukken toezendt, mag de Cliënt er pas op vertrouwen dat deze door het Kantoor zijn ontvangen, indien de behandelende advocaat persoonlijke bevestiging hierover aflevert.

Art. 6 Aansprakelijkheid

 1. De eventuele beroepsaansprakelijkheid van de behandelende advocaat is beperkt tot de bedragen, bepaald in de door de Orde van Advocaten te Tongeren afgesloten verzekering beroepsaansprakelijkheid (in casu maximaal 1.250.000 euro). 
 2. Afschriften van de genoemde voorwaarden van de verzekeringspolis worden aan de Cliënt of de overige belanghebbenden op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld. 
 3. Het Kantoor zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen wanneer derden worden ingeschakeld, doch kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun gebeurlijke tekortkomingen.
 4. De Cliënt vindt de gewone verzekering voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van het Kantoor wordt beperkt tot het bedrag van € 1.250.000.

Art. 7
​​​​​​​Opzegging samenwerking

 1. De Cliënt is steeds gerechtigd een einde te stellen aan de samenwerking met het Kantoor, zonder enige schadevergoeding, doch mits de voorwaarde dat de reeds gepresteerde kosten en erelonen, en indien het ereloon forfaitair of proportioneel wordt begroot, het pro rata ereloon voor de reeds gepresteerde prestaties, verschuldigd zijn. 
 2. Ingeval van invordering van bedragen zal, wanneer de Cliënt een einde maakt aan de samenwerking, het Kantoor een proportioneel ereloon kunnen aanrekenen, op de nadien bekomen bedragen, wanneer op het ogenblik van de beëindiging van de samenwerking door de Cliënt, de zaak reeds volledig in staat was en enkel nog diende gepleit te worden. 
 • Het Kantoor is eveneens gerechtigd de samenwerking te beëindigen in de volgende gevallen: 
 • Wanneer het Kantoor van oordeel is dat de wijze waarop de Cliënt zijn verdediging wenst te voeren, onverenigbaar is met de deontologische regels van de advocatuur; 
 • Niet-betaling door de Cliënt van de gevraagde provisies of tussentijdse staten na een voorafgaande schriftelijke aanmaning; 
 • De vertrouwensrelatie door het toedoen van de Cliënt in het gedrang wordt gebracht; 
 • Het Kantoor zal van dit recht geen gebruik maken, indien de belangen van de Cliënt geschaad kunnen worden door het feit dat niet tijdig een vervangend advocaat kan worden aangesteld. 

Art. 8
Recht op volledig/gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand

De Cliënt werd door het Kantoor op gedetailleerde en uitvoerige wijze ingelicht over het bestaan van het wettelijk systeem van geheel of gedeeltelijk kosteloze bijstand van advocaten voor minvermogenden (art. 508/7 – 508/18 Ger. W.).

De Cliënt geeft door ondertekening van huidige algemene voorwaarden op expliciete wijze te kennen geen aanspraak te willen maken op hoger vermeld systeem en verklaart zich derhalve akkoord met de honoraria en vergoedingen zoals weergegeven in voornoemd artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

Art. 9 Privacyverklaring (voor de volledige privacyverklaring en cookiebeleid zie website)

Deze Privacy verklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX, KBO 0543.761.016, gevestigd te B 3960 Bree, Kloosterpoort 21, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht  op koen.paesen@paesenneyens.be of bert.neyens@paesenneyens.be.

Voor bijkomende informatie over privacy en bescherming van data kan u terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel Privacycommissie genoemd) via de link : https://www.privacycommission.be/nl.

Door deze privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is (inclusief direct marketing).

9.1. : Algemeen

Het Kantoor leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na.

Tevens stelt het Kantoor zich middels huidige privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens alsook met het Wetboek van Economisch Recht (WER).

9.2. : Informatie en verwerking van persoonsgegevens

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan het Kantoor om alle verkregen informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van het Kantoor.

Het Kantoor behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

9.3. : Uitoefening van uw rechten

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Het Kantoor te richten.

Het Kantoor verbindt zich ertoe om binnen een termijn van 1 maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens 2 maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom het Kantoor (niet) ingaat op het gevraagde verzoek van de cliënt.


9.4. – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers/medewerkers of andere advocaten indien dit voor de uitoefening van de opdracht noodzakelijk is.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en medewerkers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.


9.5. – Geschillen

Indien de cliënt van mening is dat het Kantoor ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens op onrechtmatige wijze handelt, of  niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan het Kantoor gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens :

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Art. 10
​​​​​​​
Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

Over de samenwerking met het Kantoor is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement Tongeren bevoegd.

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.