Algemene Voorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Het beroep van advocaat is onderworpen aan dwingende regels, vervat in het Ger.W., en aan de regels van de Vlaamse Orde van Advocaten en de Orde van Advocaten te Tongeren.

De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst. Hij garandeert in geen enkel geval het tot stand komen van een bepaald resultaat. De verbintenis van de advocaat is een inspanningsverbintenis.

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door de Cliënt, op welke wijze ook, aan de Advocatenassociatie PAESEN & NEYENS, met kantoren te B 3960 Bree, Kloosterpoort 21, KBO 0543.761.016 verder het Kantoor genoemd, werden en/of worden toevertrouwd en waarbij de Cliënt of diens rechtsopvolgers aan het Kantoor opdracht en mandaat gaven en/of geven tot het verrichten van alle werkzaamheden in het kader van de behandeling van de gegeven opdracht.

Het staat het Kantoor vrij om, behoudens andersluidende afspraak met de Cliënt, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem aangewezen advocaat en/of medewerker. Deze voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven.

Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Art. 2 - Honorarium en vergoedingen

De Cliënt is aan het Kantoor een honorarium (ereloon), alsmede vergoeding voor de gemaakte kantoorkosten verschuldigd, overeenkomstig de bij het Kantoor gebruikelijke tarieven, berekeningsmethode en werkwijzen zoals hierna bepaald. Het Kantoor is terzake onderworpen aan de regels van het Ger.W. (Art. 449 Ger.W.), aan de reglementen van de Vlaamse Orde van Advocaten en de Orde van Advocaten te Tongeren en aan de Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 betreffende de BTW. De Cliënt zal tevens instaan voor de betaling van de gerechtskosten.

Het Kantoor zal, eventueel, aan de Cliënt om betaling van één of meerdere voorschotfacturen verzoeken. Wanneer het Kantoor geen voorschotfactuur heeft overgemaakt is dit op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt. De Cliënt zal steeds tussentijdse afrekeningen ontvangen in de vorm van facturen die betrekking hebben op gepresteerde diensten in een bepaalde periode. Na afhandeling van een opdracht zal de Cliënt een eindfactuur ontvangen.

Het Kantoor heeft het recht om, voorafgaandelijk aan het opmaken van een factuur, betalingsverzoeken te sturen aan de Cliënt. Na betaling van voornoemd verzoek zal de Cliënt een factuur (voor voldaan) ontvangen.

Alle betalingsverzoeken/facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen vanaf factuurdatum, tenzij anders vermeld.

Het ereloon zal worden berekend op basis van een uurtarief dat varieert tussen € 110,00 en € 130,00 excl. BTW (21 %) bedraagt. De tijdsduur die in rekening zal worden gebracht is deze die door het Kantoor daadwerkelijk werd besteed aan de behandeling van het dossier. Indien uitdrukkelijk overeengekomen kan het uurtarief verhoogd worden.

Onder de term gerechtskosten dienen zowel de diverse gerechtskosten (rolrechten, expeditierechten, e.d.) alsook de gerechtsdeurwaarderkosten (dagvaarding, beslag, gedwongen uitvoering, e.d.) verstaan. De door het Kantoor vooruitbetaalde gerechtskosten worden doorgerekend aan de Cliënt.

De kosten van de gerechtsdeurwaarder en de gerechtskosten zijn ten laste van de Cliënt wanneer deze als de in het ongelijk gestelde partij wordt aangewezen of ingevolge een andersluidende overeenkomst.

Onder de term kantoorkosten worden deze kosten verstaan die gemaakt worden binnen het kantoor (kantoormateriaal, secretariaat, postzegels, verplaatsingsonkosten, kopiename, telefoon, telefax, email, e.d.). Voormelde kosten worden aan de Cliënt doorgerekend aan een forfaitaire prijs van € 11,00 per getypte pagina, € 0,30 per kopie en € 0,65 per km (excl. 21 % BTW).

Wanneer de opdracht een loutere invordering betreft gelden volgende forfaitair vastgestelde bedragen ter dekking van de kantoorkosten en erelonen van het Kantoor:

Afspraken invorderingen

(enkel van toepassing voor zover er geen betwisting wordt gevoerd door de debiteur)*

Facturen aan handelaars
In geval van solvabiliteit
 • facturen < 250 € 300 € ( kosten en erelonen )** - ***
 • facturen 250 - 750 € 225 €
 • facturen 750 - 1.860 € 150 €
 • facturen 1.860 - 2.500 € 125 €
 • facturen > 2.500 € 0 €
In geval van niet-solvabiliteit ( incl. vereffening, faillissement )
 • facturen < 1.860 € 300 €
 • facturen > 1.860 € 375 €
Facturen aan particulieren
In geval van solvabiliteit
 • facturen < 250 € 300 €
 • facturen 250 - 750 € 250 €
 • facturen 750 - 1.860 € 225 €
 • facturen 1.860 - 2.500 € 200 €
 • facturen > 2.500 € 75 €
In geval van niet-solvabiliteit ( incl. vereffening, faillissement )
 • facturen < 1.860 € 300 €
 • facturen > 1.860 € 375 €
Betalingen na ingebrekestelling en voor dagvaarding
In geval van betaling van het volledige bedrag (cfr. ingebrekestelling)
 • facturen aan handelaar 0 €
 • facturen aan particulier 65 €
In geval van niet-betaling van het volledige bedrag (cfr. ingebrekestelling): 65 €

Gerechtskosten en kosten gerechtsdeurwaarder
In geval van solvabiliteit
 • Deze kosten, die onmiddellijk worden doorgerekend aan de cliënt, worden in het kader van de uitvoering verhaald op de debiteur
In geval van niet-solvabiliteit ( incl. vereffening, faillissement )
 • Deze kosten, die onmiddellijk worden doorgerekend aan de cliënt, zijn ten laste van de client.

Art. 3 - Medewerking en bereikbaarheid van de Client

De Cliënt dient spontaan alle met zijn zaak verbonden informatie onmiddellijk te verstrekken aan het Kantoor en er voor zorg te dragen dat hij correcte medewerking verleent aan het verloop van het dossier en bereikbaar is voor het Kantoor, rekeninghoudend met het eventueel spoedeisende karakter van de tussenkomst van het Kantoor.

Indien de Cliënt voor de behartiging van de zaak de noodwendige medewerking niet verleent, en/of niet voldoende bereikbaar blijkt te zijn voor het Kantoor, staat het het Kantoor vrij om voor de Cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

De Cliënt is gehouden het Kantoor onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan het Kantoor verstrekte gegevens, informatie en stukken.

Art. 4 - Intellectuele rechten

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die het Kantoor bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken, komen toe aan het Kantoor, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming van het Kantoor, is het de Cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren of eender welke wijze.

Art. 5 - Communicatie met het Kantoor

Indien de Cliënt aan het Kantoor informatie of stukken toezendt, mag de Cliënt er pas op vertrouwen dat deze door het Kantoor zijn ontvangen, indien de behandelende advocaat persoonlijke bevestiging hierover aflevert.

Art. 6 - Aansprakelijkheid

De eventuele beroepsaansprakelijkheid van de behandelende advocaat is beperkt tot de bedragen, bepaald in de door de Orde van Advocaten te Tongeren afgesloten verzekering beroepsaansprakelijkheid (in casu maximaal 1.250.000 euro).

Afschriften van de genoemde voorwaarden van de verzekeringspolis worden aan de Cliënt of de overige belanghebbenden op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

Het Kantoor zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen wanneer derden worden ingeschakeld, doch kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun gebeurlijke tekortkomingen.

Art. 7 - Opzegging samenwerking

De Cliënt is steeds gerechtigd een einde te stellen aan de samenwerking met het Kantoor, zonder enige schadevergoeding, doch mits de voorwaarde dat de reeds gepresteerde kosten en erelonen, en indien het ereloon forfaitair of proportioneel wordt begroot, het pro rata ereloon voor de reeds gepresteerde prestaties, verschuldigd zijn.

Ingeval van invordering van bedragen zal, wanneer de Cliënt een einde maakt aan de samenwerking, het Kantoor een proportioneel ereloon kunnen aanrekenen, op de nadien bekomen bedragen, wanneer op het ogenblik van de beëindiging van de samenwerking door de Cliënt, de zaak reeds volledig in staat was en enkel nog diende gepleit te worden.
Het Kantoor is eveneens gerechtigd de samenwerking te beëindigen in de volgende gevallen:
Wanneer het Kantoor van oordeel is dat de wijze waarop de Cliënt zijn verdediging wenst te voeren, onverenigbaar is met de deontologische regels van de advocatuur;
Niet­betaling door de Cliënt van de gevraagde provisies of tussentijdse staten na een voorafgaande schriftelijke aanmaning;
De vertrouwensrelatie door het toedoen van de Cliënt in het gedrang wordt gebracht;

Het Kantoor zal van dit recht geen gebruik maken, indien de belangen van de Cliënt geschaad kunnen worden door het feit dat niet tijdig een vervangend advocaat kan worden aangesteld.

Art. 8 - Recht op volledig/gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand

De Cliënt werd door het Kantoor op gedetailleerde en uitvoerige wijze ingelicht over het bestaan van het wettelijk systeem van geheel of gedeeltelijk kosteloze bijstand van advocaten voor minvermogenden (art. 508/7 – 508/18 Ger. W.).

De Cliënt geeft door ondertekening van huidige algemene voorwaarden op expliciete wijze te kennen geen aanspraak te willen maken op hoger vermeld systeem en verklaart zich derhalve akkoord met de honoraria en vergoedingen zoals weergegeven in voornoemd artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

Art. 9 - Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

Over de samenwerking met het Kantoor is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement Tongeren bevoegd.
___________________________________
* In geval van betwisting door de debiteur zijn de algemene voorwaarden van het kantoor van toepassing.

** Bij succesvolle invordering zal het factuurbedrag, verminderd met de kosten en erelonen, aan de cliënt worden doorgestort. De cliënt geeft zijn toestemming dat deze kosten en erelonen worden afgehouden van de ontvangen derdengelden. De kosten van de gerechtsdeurwaarder zijn niet begrepen in de kosten en erelonen.

*** Voornoemde bedragen zijn excl. BTW (21 %)

$show=home

Laatste Nieuws_$type=sticky$count=4$author=0$comment=0$hide=post

Naam

domein faq nieuws
false
ltr
static_page
Paesen-Neyens Advocaten | Bree: Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Paesen-Neyens Advocaten | Bree
http://www.paesenneyens.be/p/algemene-voorwaarden.html
http://www.paesenneyens.be/
http://www.paesenneyens.be/
http://www.paesenneyens.be/p/algemene-voorwaarden.html
true
7847833037853602102
UTF-8
Gen berichten ZIE ALLES Lees meer Antwoord Cancel antwoord Delete Door Home Pagina's Berichten Zie alles Aanbevolen LABEL Archief ZOEK Alle berichten Geen berichten gevonden Terug Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zo Ma Di Wo Do Vr Za Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec zopas 1 minuut geleden $$1$$ minuten geleden 1 uur geleden $$1$$ uren geleden Gisteren $$1$$ dagen geleden $$1$$ weeken geleden meer dan 5 weken geleden Volgers Volg Deze content is premium Deel a.u.b. om te openen Kopie alle code Selecteer alle code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy